سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 25 - حاضر شدن مجنون غایب، در غیبت لیلی، و به حضور خیال، از خیال به حضور باز آمدن، و سرود حسرت گفتن، و دست بر دست زدن

1. گوینده چنین فگند بنیاد

2. کان لحظه کزان غریب ناشاد

3. معشوق عزیز، روی بنهفت

4. آن کشته به خواب بی خودی خفت

5. از زندگیش نبود اساسی

6. تا از شب تیره رفت پاسی

7. چون باز آمد رمیده را هوش

8. افتاد، درونه، باز در جوش

9. آن سایهٔ آفتاب گشته

10. رو شسته به خون آب گشته

11. می‌کند، به صد شکنجه، جانی

12. می‌زد، به هزار غم فغانی

13. نی مرده نه زنده بود تا روز

14. چون نم زده مشعلی گهٔ سوز

15. چون، مرغ سحر، شد ارغنوان ساز

16. از موذن کو، برآمد آواز

17. آن خانه فروش کیسه پرداز

18. آمد قدری به خویشتن باز

19. افتان خیزان ز جای برخاست

20. بگشاد دو دیده در چپ و راست

21. زان زخم که در جگر رسیدش

22. خون از ره دیده میدویدش

23. لختی چو ز بی‌دلی فغان کرد

24. آهنگ نشید عاشقان کرد

25. از ناوک سینه سنگ میسفت

26. وین زمزمهٔ فراق می‌گفت:


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* چه محو ناخدا گردیده ای، ای از خدا غافل؟
* ندارد این سفر باد مرادی غیر یاربها
شعر کامل
صائب تبریزی
* چنین است کردار این گنده پیر
* ستاند ز فرزند پستان شیر
شعر کامل
فردوسی
* میان مهربانان کی توان گفت
* که یار ما چنین گفت و چنان کرد
شعر کامل
حافظ