سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

عطارپندنامه (فهرست)

شمارهٔ 6-در بیان فواید خاموشی

1. ای برادر گر تو هستی حق طلب

2. جز بفرمان خدا مگشای لب

3. گر خبر داری زحی لایموت

4. بر دهان خود بنه مهر سکوت

5. ای پسر پند و نصیحت گوش کن

6. گر نجاتی بایدت خاموش کن

7. هر کرا گفتار بسیارش بود

8. دل درون سینه بیمارش بود

9. عاقلان را پیشه خاموشی بود

10. پیشهٔ جاهل فراموشی بود

11. خامشی از کذب و غیبت واجبست

12. ابلهست آن کو بگفتن راغبست

13. ای برادر جز ثنای حق مگو

14. قول حق را از برای دق مگو

15. هر که در بند عبارت می‌شود

16. هرچه دارد جمله غارت می‌شود

17. دل ز پر گفتن بمیرد در بدن

18. گرچه گفتارش بود اندر عدن

19. وانکه سعی اندر فصاحت می‌کند

20. چهرهٔ دل را جراحت می‌کند

21. رو زبان را در دهان محبوس دار

22. وز خلایق خویش را مایوس دار

23. هر که او بر عیب خود بینا شود

24. روح او را قوتی پیدا شود


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز
* خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است
شعر کامل
حافظ
* او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
* دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود
شعر کامل
سعدی
* دلا! ز هجر مکن ناله، زان که در عالم
* غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز
شعر کامل
حافظ