باباطاهر_دیواندوبیتی ها (فهرست)

دوبیتی شمارهٔ 288

1. هر آن باغی که نخلش سر بدر بی

2. مدامش باغبون خونین جگر بی

3. بباید کندنش از بیخ و از بن

4. اگر بارش همه لعل و گهر بی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست
* آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد
شعر کامل
حافظ
* گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
* گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید
شعر کامل
حافظ
* گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند
* کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد
شعر کامل
حافظ