باباطاهر_دیواندوبیتی ها (فهرست)

دوبیتی شمارهٔ 288

1. هر آن باغی که نخلش سر بدر بی

2. مدامش باغبون خونین جگر بی

3. بباید کندنش از بیخ و از بن

4. اگر بارش همه لعل و گهر بی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را
* سر و زر در کنف همت درویشان است
شعر کامل
حافظ
* بوسه را در نامه می پیچد برای دیگران
* آن که می دارد دریغ از عاشقان پیغام را
شعر کامل
صائب تبریزی
* شد طبیب من بیمار مسیحا نفسی
* تو برو بهر علاج دل بیمار دگر
شعر کامل
وحشی بافقی