فردوسی_شاهنامهآغاز کتاب (فهرست)

شمارهٔ 5 - گفتار اندر آفرینش آفتاب

1. ز یاقوت سرخست چرخ کبود

2. نه از آب و گرد و نه از باد و دود

3. به چندین فروغ و به چندین چراغ

4. بیاراسته چون به نوروز باغ

5. روان اندرو گوهر دلفروز

6. کزو روشنایی گرفتست روز

7. ز خاور برآید سوی باختر

8. نباشد ازین یک روش راست‌تر

9. ایا آنکه تو آفتابی همی

10. چه بودت که بر من نتابی همی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب
* به مومیایی لطف توام نشانی داد
شعر کامل
حافظ
* عتاب و لطف ز ابروی گلرخان پیداست
* صفای هر چمن از روی باغبان پیداست
شعر کامل
صائب تبریزی
* ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس
* یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد
شعر کامل
مولوی