سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 115

1. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

2. نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

3. چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

4. که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

5. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

6. بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد

7. عماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است

8. خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

9. بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال

10. چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

11. خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت

12. بفرما لعل نوشین را که زودش باقرار آرد

13. در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

14. نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین
* بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان
شعر کامل
خاقانی
* گفتیم درد تو عشق است و دوا نتوان کرد
* دردم از توست دوا از تو چرا نتوان کرد
شعر کامل
هاتف اصفهانی
* نمی سوزم اگر برق اجل در خرمنم افتد
* که من در خوشگی از کاه گندم را جدا کردم
شعر کامل
صائب تبریزی