حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 179

1. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

2. چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

3. من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

4. رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

5. چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

6. کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

7. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

8. چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

9. سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

10. که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

11. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

12. که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

13. توانگرا دل درویش خود به دست آور

14. که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

15. بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

16. که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

17. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

18. که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* چنان برخاستم از جا مشوش
* که برخیزد سپند از روی آتش
شعر کامل
محتشم کاشانی
* به من چندان گناه از بدگمانی می‌کند نسبت
* که منهم در گمان افتاده پندارم گنه کارم
شعر کامل
محتشم کاشانی
* گرفتم سال را پنهان کنی، با مو چه می سازی؟
* گرفتم موی را کردی سیه، با رو چه می سازی؟
شعر کامل
صائب تبریزی