سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 452

1. طفیل هستی عشقند آدمی و پری

2. ارادتی بنما تا سعادتی ببری

3. بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش

4. که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری

5. می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند

6. به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری

7. تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

8. که در برابر چشمی و غایب از نظری

9. هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت

10. که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری

11. ز من به حضرت آصف که می‌برد پیغام

12. که یاد گیر دو مصرع ز من به نظم دری

13. بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم

14. گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری

15. کلاه سروریت کج مباد بر سر حسن

16. که زیب بخت و سزاوار ملک و تاج سری

17. به بوی زلف و رخت می‌روند و می‌آیند

18. صبا به غالیه سایی و گل به جلوه گری

19. چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

20. که جام جم نکند سود وقت بی‌بصری

21. دعای گوشه نشینان بلا بگرداند

22. چرا به گوشه چشمی به ما نمی‌نگری

23. بیا و سلطنت از ما بخر به مایه حسن

24. و از این معامله غافل مشو که حیف خوری

25. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است

26. نعوذبالله اگر ره به مقصدی نبری

27. به یمن همت حافظ امید هست که باز

28. اری اسامر لیلای لیله القمر


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
* کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
شعر کامل
حافظ
* هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
* وان که این کار ندانست در انکار بماند
شعر کامل
حافظ
* ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند
* بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست
شعر کامل
سعدی