مولوی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 329

1. بیایید بیایید که گلزار دمیده‌ست

2. بیایید بیایید که دلدار رسیده‌ست

3. بیارید به یک بار همه جان و جهان را

4. به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده‌ست

5. بر آن زشت بخندید که او ناز نماید

6. بر آن یار بگریید که از یار بریده‌ست

7. همه شهر بشورید چو آوازه درافتاد

8. که دیوانه دگربار ز زنجیر رهیده‌ست

9. چه روزست و چه روزست چنین روز قیامت

10. مگر نامه اعمال ز آفاق پریده‌ست

11. بکوبید دهل‌ها و دگر هیچ مگویید

12. چه جای دل و عقلست که جان نیز رمیده‌ست


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن
* همچنانست که بر تختهٔ دیبا دینار
شعر کامل
سعدی
* ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
* که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
شعر کامل
حافظ
* من ندارم طالع از مقصود، ورنه بارها
* گل ز مستی تکیه بر زانوی بلبل کرده است
شعر کامل
صائب تبریزی