سعدی_بوستانباب دوم در احسان (فهرست)

شمارهٔ 25-حکایت

1. یکی را پسر گم شد از راحله

2. شبانگه بگردید در قافله

3. ز هر خیمه پرسید وهر سو شتافت

4. به تاریکی آن روشنایی بیافت

5. چو آمد بر مردم کاروان

6. شنیدم که می‌گفت با ساروان

7. ندانی که چون راه بردم به دوست!

8. هر آن کس که پیش آمدم گفتم اوست

9. از آن اهل دل در پی هرکسند

10. که باشد که روزی به مردی رسند

11. برند از برای دلی بارها

12. کشند از برای گلی خارها


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
* چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد
شعر کامل
مولوی
* جان میده وداد طمع و حرص مده
* غم میخور و نان منت آلوده مخور
شعر کامل
عبید زاکانی
* بلبلان چمن عشق تو همچون سوسن
* همه تن جمله زبانند ولی خاموشند
شعر کامل
خواجوی کرمانی