سعدی_بوستانباب دوم در احسان (فهرست)

شمارهٔ 25-حکایت

1. یکی را پسر گم شد از راحله

2. شبانگه بگردید در قافله

3. ز هر خیمه پرسید وهر سو شتافت

4. به تاریکی آن روشنایی بیافت

5. چو آمد بر مردم کاروان

6. شنیدم که می‌گفت با ساروان

7. ندانی که چون راه بردم به دوست!

8. هر آن کس که پیش آمدم گفتم اوست

9. از آن اهل دل در پی هرکسند

10. که باشد که روزی به مردی رسند

11. برند از برای دلی بارها

12. کشند از برای گلی خارها


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز
* که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت
شعر کامل
حافظ
* غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
* به طاقتی که ندارم کدام بار کشم
شعر کامل
سعدی
* همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
* به پیام آشنایان بنوازد آشنا را
شعر کامل
حافظ