سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 23

1. رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

2. فرمای خدمتی که برآید ز دست ما

3. برخاستیم و نقش تو در نفس ما چنانک

4. هر جا که هست بی تو نباشد نشست ما

5. با چون خودی درافکن اگر پنجه می‌کنی

6. ما خود شکسته‌ایم چه باشد شکست ما

7. جرمی نکرده‌ام که عقوبت کند ولیک

8. مردم به شرع می‌نکشد ترک مست ما

9. شکر خدای بود که آن بت وفا نکرد

10. باشد که توبه‌ای بکند بت پرست ما

11. سعدی نگفتمت که به سرو بلند او

12. مشکل توان رسید به بالای پست ما


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* محتسب از عاجزی دست سبوی باده بست
* بشکند دستی که دست مردم افتاده بست!
شعر کامل
صائب تبریزی
* امشب کمند زلف ترا تاب دیگری است
* ای فتنه در کمین دل و هوش کیستی؟
شعر کامل
رهی معیری
* حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
* محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند
شعر کامل
حافظ