سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_مواعظغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 62

1. اگر لذت ترک لذت بدانی

2. دگر شهوت نفس، لذت نخوانی

3. هزاران در از خلق بر خود ببندی

4. گرت باز باشد دری آسمانی

5. سفرهای علوی کند مرغ جانت

6. گر از چنبر آز بازش پرانی

7. ولیکن تو را صبر عنقا نباشد

8. که در دام شهوت به گنجشک مانی

9. ز صورت پرستیدنت می‌هراسم

10. که تا زنده‌ای ره به معنی ندانی

11. گر از باغ انست گیاهی برآید

12. گیاهت نماید گل بوستانی

13. دریغ آیدت هر دو عالم خریدن

14. اگر قدر نقدی که داری بدانی

15. به ملکی دمی زین نشاید خریدن

16. که از دور عمرت بشد رایگانی

17. همین حاصلت باشد از عمر باقی

18. اگر همچنینش به آخر رسانی

19. بیا تا به از زندگانی به دستت

20. چه افتاد تا صرف شد زندگانی

21. چنان می‌روی ساکن و خواب در سر

22. که می‌ترسم از کاروان باز مانی

23. وصیت همین است جان برادر

24. که اوقات ضایع مکن تا توانی

25. صدف وار باید زبان درکشیدن

26. که وقتی که حاجت بود در چکانی

27. همه عمر تلخی کشیدست سعدی

28. که نامش برآمد به شیرین زبانی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ز افتادگی به مسند عزت رسیده است
* یوسف کند چگونه فراموش، چاه را؟
شعر کامل
صائب تبریزی
* چو سوفارش آمد بپهنای گوش
* ز شاخ گوزنان برآمد خروش
شعر کامل
فردوسی
* ز گوش پنبه برون آرو داد خلق بده
* و گر تو میندهی داد روز دادی هست
شعر کامل
سعدی