سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 4999

1. زخار زار تعلق کشیده دامان باش

2. به هر چه می کشدت دل ،ازان گریزان باش

3. قد نهال خم از بار منت ثمرست

4. ثمر قبول مکن سرو این گلستان باش

5. درین دو هفته که چون گل درین گلستانی

6. گشاده روی تر از راز می پرستان باش

7. تمیز نیک و بد روزگار کار تونیست

8. چو چشم آینه در خوب و زشت حیران باش

9. ز گریه شمع به پروانه نجات رسید

10. تونیز در دل شب همچو شمع گریان باش

11. ز بخت شور مکن روی تلخ چون دریا

12. گشاده روی تر از زخم با نمکدان باش

13. کدام جامه به از پرده پوشی خلق است ؟

14. بپوش چشم خود از عیب خلق وعریان باش

15. درون خامه هر گدا شهنشاهی است

16. قدم برون منه از حد خویش، سلطان باش

17. کلید رزق ترا، سین جستجو دارد

18. چو آسیا پی تحصیل رزق گردان باش

19. خودی به وادی حیرت فکنده است ترا

20. برون خرام ز خود خضر این بیابان باش

21. هوای نفس تراساخته است مرکب دیو

22. به زیر پای درآور هوا،سلیمان باش

23. ز بلبلان خوش الحان این چمن صائب

24. مرید زمزمه حافظ خوش الحان باش


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* نان جو بر سفره ما گر نباشد، گو مباش
* نعمتی همچون زبان گندمین داریم ما
شعر کامل
صائب تبریزی
* مال دادی به باد چون تو همی
* گل به گوهری خری و خر به خیار
شعر کامل
سنایی
* جعد بنفشه بین ز نسیم سحرگهی
* همچون شکنج طره خوبان گرفته خم
شعر کامل
خواجوی کرمانی