صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 5018

1. جدا نمی شود از پیش لعل میگونش

2. چه بوسه گاه شناس است خال موزونش !

3. سرش به دولت دنیا فرو نمی آید

4. به هر که سایه کند طره همایونش

5. شب امید من آن روز صبح عید شود

6. که سر زند بنا گوش، خط شبگونش

7. درین ریاض ترا چشم موشکافی نیست

8. وگرنه طره لیلی است بید مجنونش

9. منم که روی زچین جبین نمی تابم

10. و گرنه رهزن خضرست نعل وارونش

11. مرا به وادیی افکنده است شور جنون

12. که ناز سرو کند گردباد هامونش

13. سیه دلی که به دامان اوست چشم مرا

14. چو داغ لاله گرفته است درمیان خونش

15. به دام شاهسواری فتاده ام صائب

16. که لاله لاله چکد خون ز نعل گلگونش


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به آب و رنگ تیغش برده تفضیل
* چو نیلوفر هم از دجله هم از نیل
شعر کامل
نظامی
* ای شب آشفته برو وی غم ناگفته برو
* ای خرد خفته برو دولت بیدار بیا
شعر کامل
مولوی
* روز و شب را همچو خود مجنون کنم
* روز و شب را کی گذارم روز و شب
شعر کامل
مولوی