سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 5621

1. دست در دامن رنگین بهاری نزدم

2. ناخنی بر دل گلزار چو خاری نزدم

3. شبنمی نیست درین باغ به محرومی من

4. که دلم خون شد و بر لاله عذاری نزدم

5. دهشت سختی این راه گره کرد مرا

6. سینه چون آبله بر نشتر خاری نزدم

7. ساختم چون خس گرداب به سرگردانی

8. دست چون موج به دامان کناری نزدم

9. گنج پر گوهر من اشک ندامت کافی است

10. بر سر گنجی اگر حلقه چو ماری نزدم

11. در شکست دل من چرخ چرا می کوشد؟

12. سنگ بر شیشه پیمانه گساری نزدم

13. زان ز عیب و هنر خویش نگشتم آگاه

14. که به اخلاص در آینه داری نزدم

15. شد سرم خاک درین بادیه و ز پاس ادب

16. دست چون گرد به فتراک سواری نزدم

17. گشت خرج کف افسوس، حنای خونم

18. بوسه بر پای بلورین نگاری نزدم

19. گر چه سر حلقه دلسوختگانم چون داغ

20. ناخنی بر جگر لاله عذاری نزدم

21. تیر تخشی طمع از شیر شکاران دارم

22. که ز کوتاهی اقبال شکاری نزدم

23. سیل بر خانه من زور چرا می آرد؟

24. من چون بی وقت در خانه یاری نزدم

25. کار این نشأه سزاوار به اقبال نبود

26. نه ز عجزست اگر دست به کاری نزدم

27. به چه تقصیر زرم قسمت آتش گردید؟

28. خنده چون گل به تهیدستی خاری نزدم

29. گر چه چون شانه دو صد زخم نمایان خوردم

30. دست صائب به سر زلف نگاری نزدم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* سلامت همه آفاق در سلامت توست
* به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
شعر کامل
حافظ
* چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را
* چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را
شعر کامل
سعدی
* کرده از درد سرم، گوشه عزلت فارغ
* خاک کاشانۀ ماصندل پیشانی ما
شعر کامل
حزین لاهیجی