سنایی_حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقهالباب العاشر فی سبب تصنیف الکتاب و بیان کتابة هذا الکتاب رعایة لذوی الالباب (فهرست)

شمارهٔ 5-فی بیان حاله و حسب احواله رحمة‌اللّٰه علیه

1. گر در آورد یافت خلد و نعیم

2. ورنه جای ویست قعر جحیم

3. آنکه پهلو همی زند با من

4. پهلویی را نداند از دامن

5. شعر من گل محال او خار است

6. خود خریدار ما پدیدارست

7. حکما را بُوَد به خوان جلال

8. لقمه و سحر و نظم هر سه حلال

9. جاهلان را ز حرص و بخل مدام

10. لقمه و شرب و نطق هر سه حرام

11. چون کنم عقد گوهر از کانی

12. روح قدسی درو دمد جانی

13. زنده و تازه کرد چون طوبیش

14. دل و جان را طراوت معنیش

15. گفتهٔ من روان شمار رَوان

16. در دو عالم چو چشمهٔ حیوان

17. شعر ابنای عصر اندر شرّ

18. هم روانست لیک سوی سقر

19. آب نیکو بود روان در ده

20. لیک در ریگ نا روانی به

21. آب چون شد روان چه سازد باغ

22. ریگ چون شد روان بلخشد راغ

23. آب منصف روان روان باشد

24. لیک سیلش هلاک جان باشد

25. شعر من سوی کافر و مؤمن

26. همچو آبست و نفس ازو ایمن

27. حکمت این حکیم ژاژ فروش

28. هست مانند کرّی اندر گوش

29. حکم او هم روان بُوَد در شور

30. سیم بَد هم روان بود بر کور

31. شرع و شعر از روان و جان خیزد

32. عشر و خمس از ضیاع و کان خیزد

33. از تن و طبع شرع و شعر نزاد

34. تودهٔ شوره عشر و خمس نداد

35. همچو آبست این سخن به جهان

36. پاک و روشن روان‌فزا و روان

37. چون ز قرآن گذشتی و اخبار

38. نیست کس را برین نمط گفتار

39. کردی از نیستی به من نسبش

40. دیو قرآن پارسی لقبش

41. گویمت گر کنی ز من تو سؤال

42. این نکوتر بسی که سبع طوال

43. پس علی‌رغم جاهلیت را

44. وز پی مردی و حمیّت را

45. با روان و خرد بیامیزش

46. بر درِ کعبهٔ دل آویزش

47. تن ز نقشش همی بیابد جان

48. جان ز مغزش همی ببندد کان

49. فضلا متّفق شدند برین

50. که کلامی گزیده نیست جز این

51. خط اوراق این سخن گه رنگ

52. سیه و خوش دلست چون شه رنگ

53. آفتابیست این سخن کز عزّ

54. در تراجع نیوفتد هرگز

55. هرکه این بشنود به گوش از دور

56. لحن داود ظن برد ز زبور

57. سر به سر حکمت و مواعظ و پند

58. بنده را پند و رند را ترفند

59. شعر من صورت روان بدنست

60. خط من خامش شکر سخن است

61. هرکه را اندرین دو جهل و شکیست

62. شعر من جانش را یکی و یکی است

63. در سرایی که مکر و فن دارد

64. تازگی گفته‌های من دارد

65. لذّتی دارد این سخن تازه

66. که بخ خوبی گذشت از اندازه

67. رسانیده‌ام سخن به کمال

68. می‌بترسم که راه یافت زوال

69. چون به غایت رسد سخن به جهان

70. زود آید در آن سخن نقصان

71. بیتی از شعر من سوی بد حال

72. کم نباشد ز بیست بیت‌المال

73. گرچه در غفلت اندرین سی سال

74. دفتر من سیاه کرد خیال

75. این سخنها ز کاتب چپ و راست

76. عذر سیصد هزار ساله بخواست

77. کردم از خاطری ز لؤلؤ پُر

78. دامن آخرالزمان پر دُر

79. آنچه زین نظم در شمار آمد

80. عدد بیت ده‌هزار آمد

81. بعد ازین گر اجل کند تأخیر

82. آنچه تقصیر شد شود توفیر

83. هرکه زین پس به شاعری پوید

84. یا نگوید وگرنه زین گوید

85. زین سخن کاصل عالم افروزیست

86. دان که پیروز بخت را روزیست

87. هرکه او طالب اذای منست

88. خون اوداج او غذای منست

89. این حدیث از پی دل ابلیس

90. گر بننوشت خصم گو منویس

91. کز پی تشنگان علّیّین

92. کاتب جان همی نویسد این

93. بد نژادی که دیو زاد بُوَد

94. گر بننویسد این ز داد بُوَد

95. قدر این شعر دیو چه شناسد

96. بوم خورشید دید بهراسد

97. چه بُوَد زین شنیع‌تر بیداد

98. لحن داود و کرّ مادرزاد

99. پیش این گفته سر فرود آرد

100. سخن آرای هرچه بردارد

101. جاهلی کو شنید این سخنان

102. یا بدید این لطیف سرو بنان

103. جز به صورت بدو نپیوندد

104. زانکه بر ریش خویش می‌خندد

105. اینت رنجی که کور شمع خرد

106. پس بخسبد درو همی نگرد

107. شمع بیهوده‌دان تو در بر کور

108. لحن داود و مستمع چو ستور

109. تو به گلبن ده آب حیوان را

110. گو برو خاک خور مغیلان را

111. خاتم انبیا محمّد بود

112. خاتم شاعران منم همه سود

113. هرکه او گشته طالب مجدست

114. شفی او ز لفظ بوالمجدست

115. زانکه جدّ را به جدّ شدم بنیت

116. کرد مجدود ماضیم کنیت

117. شعرا را به لفظ مقصودم

118. زین قبل نام گشت مجدودم

119. به خدا ار به زیر چرخ کبود

120. چون منی هست و بود و خواهد بود

121. خاطرم چاکریست حکم‌پذیر

122. هرچه گویم بیار گوید گیر

123. آنکه او منصف است و زیرک سار

124. نشمارد به بازی این گفتار

125. هزل اگر با جدست گو می‌باش

126. که نه از زیرکان کمند اوباش

127. چون مرا اندرین سفر که رهست

128. زر و جو هست و عیسی و خر هست

129. بخورد آنچه هست در خور او

130. آنچه زر عیسی آنچه جو خر او

131. نیک باید بُوَد ز روی شمار

132. نیکی بی بدی تو چشم مدار

133. هرکجا راحتیست صد رنج است

134. زیر رنج اندرون همه گنج است

135. زانکه در زیر هفت و پنج و چهار

136. نیست مُل بی‌خمار و گُل بی‌خار

137. این جهانیست خوب و زشت بهم

138. وآن جهان دوزخ و بهشت بهم

139. در جهانی که نظم او ز دوییست

140. باعثش بدخویی و نیک خوییست

141. نز پی نظم پادشاهی او

142. قهر و لطف است با الهی او

143. تو بد و نیک دیده‌ای به جهان

144. خیر و شرّ و کفر با ایمان

145. قبض و بسطست در جهان حیات

146. ضرّ و نفعست در مزاج نبات

147. قبض و بسطی که در جهان دلست

148. همچو در شکل و صورت آب و گلست

149. مصلحت راست این دو رنگی او

150. نه بجهلست ترک و زنگی او

151. هرکه او خیره ساز و مستحلست

152. گر بدزدد ز شعر من بحلست

153. نیست از عقل وقت مهمانی

154. لقمه تنها زدن ز لقمانی

155. چه حکیمی بُوَد که خوان بنهد

156. باغبان را نواله‌ای ندهد

157. میزبانی خاص خوی بدست

158. دعوت عام کردن از خردست

159. میزبانی چو خوانی آراید

160. ترّه همچون بره به کار آید

161. گرچه با هزل جدّ چو بیگانه‌ست

162. هزل من همچو جدّ هم از خانه‌ست

163. شاه را چون خزانه آراید

164. چیز بد همچو نیک درباید

165. هزل من هزل نیست تعلیمست

166. بیت من بیت نیست اقلیمست

167. تو چه دانی که اندر این اقلیم

168. عقل مرشد چه می‌کند تعلیم

169. یعنی ار جدّ اوست جان آویز

170. هزلش از سحر شد روان آمیز

171. شکر گویم که هست نزد هنر

172. هزلم از جدّ دیگران خوشتر


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* من نه به اختیار خود می روم از قفای تو
* آن دو کمند عنبرین می کشدم کشان کشان
شعر کامل
کمال خجندی
* هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
* درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
شعر کامل
حافظ
* کار زلف توست مشک‌افشانی و نظارگان
* مصلحت را تهمتی بر نافهٔ چین بسته‌اند
شعر کامل
حافظ