سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 5 - مدح شیخ الطریقه نظام الحق والحقیقة محمدی، که عیسی آخر الزمانش فرستادند، تا دم جان بخش او: اسلام محمدی را از سر زنده گردانیده، و عمر جاوید بخشید متع الله المسلمین به طول بقائه

1. چون گوهر مدح خواجه سفتم

2. وز غیب شنیدم، آنچه گفتم

3. اکنون قدری در معانی

4. ریزم بسر چنید ثانی

5. قطب ز من و پناه ایمان

6. سر جمله جملهٔ کریمان

7. در شرع، نظام دین احمد

8. یعنی که، نظام دین محمد

9. در حجرهٔ فقر پادشاهی

10. در عالم دل جهان پناهی

11. در عالم وحدت ایستاده

12. بر هر دو جهان قدم نهاده

13. از خواجگی آستین کشیده

14. در پایهٔ بندگی رسیده

15. بیناتر جمله پاکبینان

16. بیدارترین شب نشینان

17. مسند ز سپهر بر ترش باد

18. خسرو چو ستاره چاکرش باد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
* کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است
شعر کامل
حافظ
* بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد
* که دو روزیست وفاداری یاران دو رنگ
شعر کامل
وحشی بافقی
* به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
* به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
شعر کامل
حافظ