امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 5 - مدح شیخ الطریقه نظام الحق والحقیقة محمدی، که عیسی آخر الزمانش فرستادند، تا دم جان بخش او: اسلام محمدی را از سر زنده گردانیده، و عمر جاوید بخشید متع الله المسلمین به طول بقائه

1. چون گوهر مدح خواجه سفتم

2. وز غیب شنیدم، آنچه گفتم

3. اکنون قدری در معانی

4. ریزم بسر چنید ثانی

5. قطب ز من و پناه ایمان

6. سر جمله جملهٔ کریمان

7. در شرع، نظام دین احمد

8. یعنی که، نظام دین محمد

9. در حجرهٔ فقر پادشاهی

10. در عالم دل جهان پناهی

11. در عالم وحدت ایستاده

12. بر هر دو جهان قدم نهاده

13. از خواجگی آستین کشیده

14. در پایهٔ بندگی رسیده

15. بیناتر جمله پاکبینان

16. بیدارترین شب نشینان

17. مسند ز سپهر بر ترش باد

18. خسرو چو ستاره چاکرش باد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست
* ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگست
شعر کامل
سعدی
* بر بیاض گردن او خال دیدم، سوختم
* کاین نشان انتخاب از دیده گستاخ کیست؟
شعر کامل
صائب تبریزی
* هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
* درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
شعر کامل
حافظ