سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

امیرخسرو دهلویمجنون و لیلی (فهرست)

شمارهٔ 6 - فی المحمده المحمدیه، و هو ختم اخلفاء العرب و العجم، وارث الخلافه من آدم، علاء الدنیا و الدین، ناصر امیرالمؤمنین، المستنصر برب العالمین، المستعم به حبل الله المتین، رفع فی الخلافه در جاته، و جعل اخلاقه خلفاء الا قالیم فی حیاته

1. شاهی که، به نصرت خدایی،

2. ختمست برو جان گشایی

3. سلطان جهان علاء دنیا

4. سرمایه ده سرای دنیا

5. چون سعد فلک سعادت اندود

6. یعنی که محمد ابن مسعود

7. ختم الخلفاء درین کهن طاس

8. ز آدم شده نی ز آل عباس

9. سینه‌ش صدف در الهی

10. سنگش محک عیار شاهی

11. آهو به زبانش بی تظلم

12. پیشانی شیر خارد از سم

13. بادا به نشاط جاودانه

14. در سایهٔ تیغ او زمانه


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* این مرا بس که ز وصل صنمی لاله عذار
* شب‌ و روز و مه‌ و سالم همه فروردینست
شعر کامل
قاآنی
* دل از نور ایمان گر آگنده‌ای
* ترا خامشی به که تو بنده‌ای
شعر کامل
فردوسی
* زهره سازی خوش نمی‌سازد مگر عودش بسوخت
* کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد
شعر کامل
حافظ