مولوی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 427

1. در دل و جان خانه کردی عاقبت

2. هر دو را دیوانه کردی عاقبت

3. آمدی کاتش در این عالم زنی

4. وانگشتی تا نکردی عاقبت

5. ای ز عشقت عالمی ویران شده

6. قصد این ویرانه کردی عاقبت

7. من تو را مشغول می‌کردم دلا

8. یاد آن افسانه کردی عاقبت

9. عشق را بی‌خویش بردی در حرم

10. عقل را بیگانه کردی عاقبت

11. یا رسول الله ستون صبر را

12. استن حنانه کردی عاقبت

13. شمع عالم بود لطف چاره گر

14. شمع را پروانه کردی عاقبت

15. یک سرم این سوست یک سر سوی تو

16. دوسرم چون شانه کردی عاقبت

17. دانه‌ای بیچاره بودم زیر خاک

18. دانه را دردانه کردی عاقبت

19. دانه‌ای را باغ و بستان ساختی

20. خاک را کاشانه کردی عاقبت

21. ای دل مجنون و از مجنون بتر

22. مردی و مردانه کردی عاقبت

23. کاسه سر از تو پر از تو تهی

24. کاسه را پیمانه کردی عاقبت

25. جان جانداران سرکش را به علم

26. عاشق جانانه کردی عاقبت

27. شمس تبریزی که مر هر ذره را

28. روشن و فرزانه کردی عاقبت


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب
* باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
شعر کامل
حافظ
* چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب
* که به امید تو خوش آب روانی دارد
شعر کامل
حافظ
* صائب کسی به رتبه شعرم نمی رسد
* دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم
شعر کامل
صائب تبریزی