سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 461

1. مدار از دامن شب دست وقت عرض مطلب ها

2. که باشد بادبان کشتی دل دامن شب ها

3. چه محو ناخدا گردیده ای، ای از خدا غافل؟

4. ندارد این سفر باد مرادی غیر یاربها

5. ز بی دردان علاج درد خود جستن به آن ماند

6. که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها

7. مرا از قید مذهبها برون آورد عشق او

8. که چون خورشید طالع شد نهان گردند، کوکبها

9. نمی دانم چه در سر دارد آن معشوق بی پروا

10. که مذهبها گرفت از شوخی او، رنگ مشرب ها

11. چنین گر رهزن اطفال خواهد شد جنون من

12. به اندک فرصتی دربسته خواهد ماند مکتب ها

13. حجاب عشق اگر مانع نگردد می توان دیدن

14. خط نارسته را چون رشته گوهر ازان لبها

15. ز شوق گوشه چشم تو ای جان جهان، تا کی

16. درین صحرای وحشت توتیا گردند قالبها؟

17. کسی کز مطلب خود بگذرد حاجت روا گردد

18. ازان صائب ز خاک اهل حق یابند مطلب ها


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب
* باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور
شعر کامل
حافظ
* ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
* چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور
شعر کامل
حافظ
* غم زمانه به بی حاصلان ندارد کار
* زنند سنگ به نخلی که بارور باشد
شعر کامل
صائب تبریزی