سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

رهی معیری_دیوانغزل ها-جلد چهارم (فهرست)

شمارهٔ 14-سیه مست

1. وای از این افسرده گان فریاد اهل درد کو؟

2. ناله مستانه دلهای غم پرورد کو؟

3. ماه مهر آیین که میزد باده با رندان کجاست

4. باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کو؟

5. در بیابان جنون سرگشته ام چون گرد باد

6. همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو؟

7. بعد مرگم می کشان گویند درمیخانه ها

8. آن سیه مستی که خم ها را تهی می کرد کو؟

9. پبش امواج خوادث پایداری سهل نیست

10. مرد باید تا نیندیشد ز طوفان مرد کو؟

11. دردمندان را دلی چون شمع می باید رهی

12. گرنه ای بی درد اشک گرم و آه سرد کو؟


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک
* تا سهی سرو تو را تازه‌تر آبی دارد
شعر کامل
حافظ
* آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل
* در دامنش آویز که با وی خبری هست
شعر کامل
عرفی شیرازی
* نیست ممکن که دل ما ز وفا برگردد
* چون ز خاصیت خود مهر گیا برگردد
شعر کامل
صائب تبریزی