صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 2881

1. بجز چشمش که چشم از دیدن من از حیا بندد

2. کدامین آشنا دیدی که در بر آشنا بندد؟

3. نبندد دسته گل در گلستانها کمر دیگر

4. میان خویش را چون تنگ آن گلگون قبا بندد

5. به بیداری نمی آید زشوخی بر زمین پایش

6. مگر مشاطه در خواب آن پریرورا حنا بندد

7. به روی تازه چون گل تازه رو داریم گلشن را

8. نمی بندد کمر هر کس کمر در خون ما بندد

9. لباس فقر بر خاکی نهادان زود می چسبد

10. که آسان بر زمین نرم نقش بوریا بندد

11. زخواری و مذلت نیست پرواکامجویان را

12. که چندین عیب بر خود از طمعکاری گدا بندد

13. دهان خود زحرف نیک و بد می بایدش بستن

14. به خود هر کس که می خواهد دهان خلق را بندد

15. به زودی زان نمی گردد مزلف ساده روی من

16. که حیرت سبزه خط را ره نشو و نما بندد

17. بغیر از ناله افسوس حاصل نیست از عمرم

18. سزای آن که دل بر کاروانی چون درا بندد

19. شود رزق هما گر استخوان من، زبیتابی

20. عجب دارم دگر در استخوان مغز هما بندد

21. زتیغ غمزه دل در سینه افگار، صائب را

22. دو نیم از بهر آن شد تا در آن زلف دو تا بندد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
* زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
شعر کامل
حافظ
* درخت و برگ برآید ز خاک این گوید
* که خواجه هر چه بکاری تو را همان روید
شعر کامل
مولوی
* دست رغبت کس نمی سازد به سوی من دراز
* چون گل پژمرده برروی مزارافتاده ام
شعر کامل
صائب تبریزی