سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

شیخ بهایی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 12

1. آتش به جانم افکند، شوق لقای دلدار

2. از دست رفت صبرم، ای ناقه! پای بردار

3. ای ساربان، ! خدا را؛ پیوسته متصل ساز

4. ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار

5. در کیش عشقبازان، راحت روا نباشد

6. ای دیده! اشک می‌ریز، ای سینه! باش افگار

7. هر سنگ و خار این راه، سنجاب دان و قاقم

8. راه زیارت است این، نه راه گشت بازار

9. با زائران محرم، شرط است آنکه باشد

10. غسل زیارت ما، از اشک چشم خونبار

11. ما عاشقان مستیم، سر را ز پا ندانیم

12. این نکته‌ها بگیرید، بر مردمان هشیار

13. در راه عشق اگر سر، بر جای پا نهادیم

14. بر ما مگیر نکته، ما را ز دست مگذار

15. در فال ما نیاید جز عاشقی و مستی

16. در کار ما بهائی کرد استخاره صد بار


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به کردار کشتیست کار سپاه
* همش باد و هم بادبان تخت شاه
شعر کامل
فردوسی
* پیش صدر مصطفی بین هم بلال و هم صهیب
* این چو عود آن چون شکر در عود سوزان آمده
شعر کامل
خاقانی
* کسی را که همت بلند اوفتد
* مرادش کم اندر کمند اوفتد
شعر کامل
سعدی