فیزیک

گرما

تألیفی

تغییر حالت‌های ماده

61 گرمایی که یک کیلوگرم یخ -10 درجۀ سلسیوس را به آب 10 درجۀ سلسیوس تبدیل می‌کند چند کیلو ژول است؟ (cیخ=2100 Jkg.K، cآب=4200 Jkg.K، LF=334×103 Jkg)

 1.  
  493
     
 2.  
  450
     
 3.  
  355
     
 4.  
  397
     

پاسخ: گزینۀ 4
یخ(10 °C)  Q1  یخ(0 °C)  Q2  آب(0 °C)  Q3  آب(10 °C)

گرمای خواسته شده را در سه مرحله حساب می‌کنیم:
مرحلۀ اول گرمایی است که یخ -10 درجه می‌گیرد تا به یخ صفر درجه تبدیل شود:
Q1=mcیخΔθ=1×2100×010=21000 J

مرحلۀ دوم گرمایی است که یخ صفر درجه می‌گیرد تا بدون افزایش دما تغییر حالت بدهد و به آب صفر درجه تبدیل شود:
Q2=mLF=1×334000=334000 J

مرحلۀ سوم گرمایی است که آب صفر درجه می‌گیرد تا به آب 10 درجه تبدیل شود:
Q3=mcآبΔθ=1×4200×100=42000 J
Qکل=Q1+Q2+Q3
Qکل=21000+334000+42000=397000 J
Qکل=397 kJ
تألیفی

تغییر حالت‌های ماده

62 توسط یک گرمکنِ 10 W به جسم جامدی به جرم 0/5 kg با توان ثابت گرما می‌دهیم. نمودار دما_زمان آن به صورت زیر است. گرمای نهان ذوب جسم چند واحد SI است؟

 1.  
  2000
     
 2.  
  4000
     
 3.  
  6000
     
 4.  
  8000
     

پاسخ: گزینۀ 3
در 300 ثانیۀ اول دمای جسم افزایش پیدا کرده است اما در 300 ثانیۀ دوم دما تغییر نکرده یعنی در این بازه جسم در حال تغییر حالت و ذوب شدن بوده است:
P=Qt=mLFt
10×300=0/5×LF
LF=6000 Jkg

اگر گرمای ویژۀ جسم را خواسته بود باید گرما در 300 ثانیۀ اول را بررسی می‌کردیم:
P=Qt=mcΔθt
10×300=0/5×c×80-20
c=100 Jkg.°C
ریاضی 89 خارج کشور

تغییر حالت‌های ماده

63 یک کیلوگرم یخ و 4 کیلوگرم آب در فشار یک جو در تعادل حرارتی قرار دارند. به این مجموعه 546 کیلوژول گرما می‌دهیم. بعد از رسیدن به تعادل، دمای آب به چند درجۀ سلسیوس می‌رسد؟ (‎c=4200 Jkg.K‏، ‎LF=336 kJkg)

 1.   صفر    
 2.  
  10
     
 3.  
  40
     
 4.  
  100
     

پاسخ: گزینۀ 2
چون آب با یخ در تعادل هستند پس دمای اولیه صفر درجۀ سلسیوس است.
گرمای داده شده ابتدا شروع به ذوب کردن یخ می‌کند، اگر این مقدار گرما توانست کل یخ را ذوب کند، گرمای باقی‌مانده صرف بالا بردن دمای آب می‌شود. حالا گرمای لازم برای ذوب شدن یخ را حساب می‌کنیم:
Q=mLF=1×336=336 kJ

گرمای باقی‌مانده بعد از ذوب یخ برابر است با:
546-336=210 kJ

یک کیلوگرم آب حاصل از ذوب شدن یخ به 4 کیلوگرم آب که از ابتدا وجود داشت اضافه شده است. یعنی باقی‌ماندۀ گرما باید دمای 5 کیلوگرم آب صفر درجۀ سلسیوس را بالا ببرد:
Q=mcΔθ210×103=5×4200×θ-0
θ=10 °C
تجربی 93

تغییر حالت‌های ماده

64 مساحت دریاچه‌ای 500 km2 است. در زمستان لایه‌ای از یخ صفر درجۀ سلسیوس به ضخامت متوسط 10 cm سطح دریاچه را می‌پوشاند. دریاچه در بهار چند مگاژول انرژی برای ذوب یخ جذب می‌کند؟ (ρیخ=0/9 gcm3، LF=336 kJkg)

 1.  
  1/512×107
     
 2.  
  1/512×1010
     
 3.  
  1/512×1013
     
 4.  
  1/512×1016
     

پاسخ: گزینۀ 2
A=500 km2=500×106 m2 , h=10 cm=0/1 m
ρ=0/9 gcm3=9×102 kgm3
LF=336 kJkg=336000 Jkg
ρ=mVm=ρV=ρAh
m=9×102×5×108×0/1=45×109
Q=mLF=45×109×336000=1/512×1016 J
1 MJ=106 JQ=1/512×1016×10-6 MJ
Q=1/512×1010 MJ
تجربی 95

تغییر حالت‌های ماده

65 اگر گرمای ویژۀ آب و یخ به ترتیب 4200 Jkg.K و 2100 Jkg.K و همچنین LF=335000 Jkg باشد، چند کیلو ژول گرما لازم است تا 200 گرم یخ -5 °C به آب 50 درجۀ سلسیوس تبدیل شود؟

 1.  
  11/32
     
 2.  
  111/1
     
 3.  
  113/2
     
 4.  
  111100
     

پاسخ: گزینۀ 2
m=200 g=0/2 kg
0/2 kg(یخ 5 °C)  Q1  0/2 kg(یخ 0 °C)
Δθ1=05=5 °C
Q1=mcΔθ1=0/2×2100×5=2100 J
0/2 kg(یخ 0 °C)  Q2  0/2 kg(آب 0 °C)
Q2=mLF=0/2×335000=67000 J
0/2 kg(آب 0 °C)  Q3  0/2 kg(آب 50 °C)
Δθ3=500=50 °C
Q3=mcΔθ3=0/2×4200×50=42000 J
QT=Q1+Q2+Q3=111100 J=111/1 kJ
تجربی 99

تغییر حالت‌های ماده

66 به 500 g یخ -20 °C مقداری گرما با آهنگ 10/5 kJmin در مدت 20 دقیقه می‌دهیم، دمای نهایی آب حاصل، چند درجۀ سلسیوس است؟ (LF=336000 Jkg و cآب=2cیخ=4200 Jkg.°C)

 1.   صفر    
 2.  
  5
     
 3.  
  10
     
 4.  
  15
     

پاسخ: گزینۀ 3
اول کل گرمای داده شده به یخ را حساب می‌کنیم:
P=QtQ=Pt , t=20 min=1200 s
QT=10/5 kJmin×20 min=210 kJ=210000 J

حال گرمای مورد نیاز برای تبدیل یخ به آب صفر درجۀ سلسیوس را حساب می‌کنیم:
m=500 g=0/5 kg
0/5 kg(یخ 20 °C)  Q1  0/5 kg(یخ 0 °C)
Q1=mcیخΔθ=0/5×2100×20=21000 J
0/5 kg(یخ 0 °C)  Q2  0/5 kg(آب 0 °C)
Q2=mLF=0/5×336000=168000 J
Q=Q1+Q2=21000+168000=189000 J

QT>Q بنابراین تمام یخ ذوب می‌شود و گرمای باقی‌مانده (QT-Q) صرف بالا بردن دمای آب حاصل می‌شود:
QTQ=21000189000=21000 J
QTQ=mcآبΔθ
21000=0/5×4200×Δθ
Δθ=θ0=10θ=10 °C
ریاضی 1400

تغییر حالت‌های ماده

67 20 گرم یخ در دمای صفر درجۀ سلسیوس (نقطۀ ذوب) قرار دارد. چند ژول گرما لازم است تا آن را ذوب کرده و دمای آب حاصل را به 50 درجۀ فارنهایت برساند؟ (cآب=4/2 Jg.°C و LF=336 Jg)

 1.  
  10920
     
 2.  
  9050
     
 3.  
  8190
     
 4.  
  7560
     

پاسخ: گزینۀ 4
F=95θ+3250=95θ+32
θ=10 °C
20 gیخ 0 °C  Q1  20 gآب 0 °C
Q1=mLF=20×336=6720 J
20 gآب 0 °C  Q2  20 gآب 10 °C
Q2=mcΔθ=20×4/2×10=840 J
QT=Q1+Q2=6720+840=7560 J
تجربی 1400

تغییر حالت‌های ماده

68 به مقداری یخ صفر درجۀ سلسیوس در فشار 1 atm، گرما می‌دهیم و آن را به آب با دمای 20 درجۀ سلسیوس تبدیل می‌کنیم. چند درصد گرمای داده شده، صرف ذوب کردن یخ شده است؟ (LF=336 kJkg و c=4200 Jkg.K)

 1.  
  90
     
 2.  
  80
     
 3.  
  85
     
 4.  
  75
     

پاسخ: گزینۀ 2
m kgیخ 0 °C  Q1  m kgآب 0 °C
Q1=mLF=336m kJ
m kgآب 0 °C  Q2  m kgآب 20 °C
c=4200 Jkg.K=4/2 kJkg.K
Q2=mcΔθ=m×4/2×20=84m kJ
QT=Q1+Q2=336m+84m=420m kJ
Q1Q2×100=336m420m×100=80 %
ریاضی 87

تغییر حالت‌های ماده

69 چند گرم یخ صفر درجه را درون 6 کیلوگرم آب 40 درجۀ سلسیوس بریزیم تا در نهایت آب با دمای 10 درجۀ سلسیوس حاصل شود؟ (اتلاف حرارت ناچیز بوده و گرمای ویژۀ آب 4200 Jkg.K و گرمای نهان ذوب یخ 336 kJkg است.)

 1.  
  500
     
 2.  
  1000
     
 3.  
  1500
     
 4.  
  2000
     

پاسخ: گزینۀ 4
ابتدا مقدار گرمایی که 6 کیلوگرم آب از دست می‌دهد را حساب می‌کنیم:
6 kg(آب 40 °C)  Q1  6 kg(آب 10 °C)
Q1=m1cΔθ=6×4200×1040

حال مقدار گرمایی که m کیلوگرم یخ می‌گیرد را حساب می‌کنیم:
m kg(یخ 0 °C)  Q1  m kg(آب 0 °C)
LF=336 kJkg=336×103 Jkg
Q1=mLF=m×336000
m kg(آب 0 °C)  Q2  m kg(آب 10 °C)
Q2=m×4200×100
Q1=Q1+Q2
6×4200×30=m×336000+m×4200×10
m=2 kg=2000 g
ریاضی 88

تغییر حالت‌های ماده

70 حداقل چند گرم یخ -20 °C را داخل 200 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس بیندازیم تا آب یخ ببندد؟ (LF=336 kJkg، cیخ=2100 Jkg.K)

 1.  
  160
     
 2.  
  360
     
 3.  
  1200
     
 4.  
  1600
     

پاسخ: گزینۀ 4
در این مسئله آب صفر درجۀ سلسیوس داریم که گرما از دست خواهد داد و دمایش پایین خواهد آمد و در مقابل یخ -20 درجۀ سلسیوس داریم که گرما می‌گیرد و دمایش بالا می‌رود.
m وزن یخی است که باید گرمای 200 گرم آب صفر درجۀ سلسیوس را بگیرد و آن را به طور کامل به یخ تبدیل کند:
mآب=200 g=0/2 kg
200 g(آب 0 °C)  Q  200 g(یخ 0 °C)
m g(یخ 20 °C)  Q  m g(یخ 0 °C)
Q+Q=mآبLF+mcیخΔθ=0
0/2×336000+m×2100×020=0
2×8×4200=4200×10×m
m=1/6 kg=1600 g
×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده