فیزیک

گرما

تجربی 91

گرما

41 یک گلولۀ سربی به جرم 20 گرم با سرعت 400 ms به یک قطعه چوب برخورد می‌کند و درون آن متوقف می‌شود. اگر 50 درصد انرژی جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرمای ویژۀ سرب 125 Jkg.K باشد، دمای گلوله چند کلوین افزایش می‌یابد؟

 1.  
  320
     
 2.  
  593
     
 3.  
  640
     
 4.  
  913
     

پاسخ: گزینۀ 1
m=20 g=0/02 kg , Q=50100K=12K
mcΔT=1212mv2
0/02×125×ΔT=12×12×0/02×4002
ΔT=320 K
تجربی 94

گرما

42 گرمای Q، دمای 3 گرم از مادۀ A را 5 درجۀ سلسیوس و دمای 2 گرم از مادۀ B را 3 درجۀ سلسیوس بالا می‌برد. گرمای ویژۀ مادۀ A چند برابر گرمای ویژۀ مادۀ B است؟

 1.  
  0/4
     
 2.  
  0/5
     
 3.  
  1/5
     
 4.  
  2/5
     

پاسخ: گزینۀ 1
Q=mcΔθQAQB=mAmB×cAcB×ΔθAΔθB
1=32×cAcB×53cAcB=0/4
تجربی 96

گرما

43 حجم جسم A دو برابر حجم جسم B و چگالی آن 0/8 چگالی جسم B است. اگر گرمای ویژۀ A، نصف گرمای ویژۀ B باشد و به هر دو یک اندازه گرما بدهیم، افزایش دمای جسم A، چند برابر افزایش دمای جسم B می‌شود؟

 1.  
  54
     
 2.  
  45
     
 3.  
  32
     
 4.  
  23
     

پاسخ: گزینۀ 1
ابتدا نسبت جرم A به جرم B را حساب می‌کنیم:
ρ=mVm=ρV
mAmB=ρAρB×VAVB=810×2=85
QAQB=1 , cAcB=12 , mAmB=85
QAQB=mAmB×cAcB×ΔθAΔθB
1=85×12×ΔθAΔθB
ΔθAΔθB=54
تجربی 98

گرما

44 به دو جسم هم حجم A و B گرمای مساوی داده‌ایم. اگر گرمای ویژۀ A دو برابر گرمای ویژۀ B و همچنین چگالی A دو برابر چگالی B باشد، تغییر دمای جسم A چند برابر تغییر دمای جسم B است؟

 1.  
  14
     
 2.  
  12
     
 3.  
  1
     
 4.  
  4
     

پاسخ: گزینۀ 1
ρA=2ρB  ρ=mV  mAVA=2mBVB
mA=2mB , cA=2cB
Q=mcΔθ
QAQB=2mBmB×2cBcB×ΔθAΔθB
ΔθA=14ΔθB
تجربی 89

گرما

45 یک گرمکن با توان گرمایی ثابت، در مدت 10 دقیقه، 100 گرم یخ صفر درجه را به آب صفر درجه تبدیل می‌کند. این گرمکن همین آب را تقریباً در مدت چند دقیقه به بخار آب 100 درجه تبدیل می‌کند؟ (‎LF=334 kJkg‏، ‎LV=2256 kJkg‏، ‎c=4/2 kJkg.°C)

 1.  
  26
     
 2.  
  40
     
 3.  
  56
     
 4.  
  80
     

پاسخ: گزینۀ 4
m=100 g=0/1 kg
100 g(یخ 0 °C)  Q1  100 g(آب 0 °C)
Q1=mLF=0/1×334=33/4 kJ
100 g(آب 0 °C)  Q2  100 g(آب 100 °C)
Q2=mcΔθ=0/1×4/2×100=42 kJ
100 g(آب 100 °C)  Q3  100 g(بخار 100 °C)
Q3=mLV=0/1×2256=225/6 kJ
P=Qt , P=PQ1t=Q2+Q3t
33/410=42+225/6t
t80 min
تجربی 90 خارج کشور

گرما

46 از جسمی به جرم 300 گرم که در یک وسیلۀ سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ ثابت 3 وات گرما گرفته‌ایم. اگر نمودار تغییرات دما بر حسب زمان به صورت شکل مقابل باشد، گرمای ویژۀ این جسم چند Jkg.K است؟

 1.  
  0/48
     
 2.  
  8
     
 3.  
  400
     
 4.  
  480
     

پاسخ: گزینۀ 4
m=300 g=0/3 kg , Δθ=5-30=-25 °C
P=3 W , t=20 min=20×60=1200 s
P=Qt3=0/3×c×-251200
12000=25cc=480 Jkg.K

در محاسبۀ توان فقط مقدار گرمای مبادله شده را نیاز داریم و به علامت آن کاری نداریم.
ریاضی 91

گرما

47 نمودار تغییرات دمای جسم جامدی به جرم 100 گرم، بر حسب زمان مطابق شکل است. اگر گرمای ویژۀ جسم 400 Jkg.°C باشد، جسم در هر ثانیه چند ژول گرما گرفته است؟

 1.  
  10
     
 2.  
  12
     
 3.  
  20
     
 4.  
  24
     

پاسخ: گزینۀ 3
با توجه به نمودار در این مدت زمان دمای جسم مداوم افزایش یافته و زمانی نیست که تغییر دمای جسم صفر باشد بنابراین جسم تغییر حالت نداده و گرمای دریافت شده برابر است با:
m=100 g=0/1 kg , Δθ=40--20=60 °C
Q=mcΔθ=0/1×400×60=2400 J

این مقدار گرما در مدت 120 ثانیه دریافت شده است پس گرمایی که در هر ثانیه گرفته برابر است با:
P=Qt=240120=20 Js
ریاضی 93 خارج کشور

گرما

48 یک گرمکن برقی در مدت 24 ثانیه، دمای 60 گرم مایعی را از 30 درجۀ سلسیوس به 50 درجۀ سلسیوس می‌رساند. اگر توان این گرمکن 300 وات باشد و گرمای ویژۀ مایع 1500Jkg.K باشد، چند درصد گرمای تولیدی به مایع رسیده است؟

 1.  
  16
     
 2.  
  25
     
 3.  
  75
     
 4.  
  84
     

پاسخ: گزینۀ 2
در این سؤال بازده گرمکن خواسته شده است:
m=60 g=0/06 kg , Δθ=50-30=20 °C
Pورودی=300 W , t=24 s
Pخروجی=Qt=0/06×1500×2024=75 W
Ra=PخروجیPورودی×100=75300×100=25%
تألیفی
مخصوص رشتۀ ریاضی

گرما

49 مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش دمای 108 گرم آلومینیم و 2 مول مس به اندازۀ 30 درجۀ سلسیوس چند ژول است؟ (Mآلومینیم=27 gmol)

 1.  
  2000
     
 2.  
  2500
     
 3.  
  4000
     
 4.  
  4500
     

پاسخ: گزینۀ 4
تعداد مول آلومینیم را حساب می‌کنیم:
nآلومینیم=mM=10827=4 mol

4 مول آلومینیم و 2 مول مس یعنی در مجموع 6 مول ماده داریم و گرمای ویژۀ مولی آنها یکسان و برابر 25 Jmol.K است:
Q=ncMΔθ=6×25×30=4500 J
تجربی 85

گرما

50 چند لیتر آب 80 درجۀ سلسیوس را با 40 لیتر آب 10 درجۀ سلسیوس مخلوط کنیم تا به دمای تعادل تقریبی 40 درجۀ سلسیوس برسند؟

 1.  
  25
     
 2.  
  30
     
 3.  
  45
     
 4.  
  50
     

پاسخ: گزینۀ 2
Δθ1=40-80=-40 °C
Δθ2=40-10=30 °C
Q1+Q2=0Q1=Q2
m1cΔθ1=m2cΔθ2
 ρ=mV  ρV1Δθ1=ρV2Δθ2
V1×40=40×30V1=30 L
×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده