انرژی جنبشی

انرژی شکل‌های متفاوتی دارد و در همه چیز و همه جا وجود دارد. انرژی می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود و در حین این فرایند، مقدار کل آن پایسته می‌ماند. همچنین با انجام کار می‌توان انرژی را از جسمی به جسم دیگر منتقل کرد. در این فصل با مفاهیمی همچون انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، کار و رابطۀ بین آنها و همچنین قضیهٔ کار_انرژی جنبشی، پایستگی انرژی مکانیکی و توان آشنا می‌شویم.
انرژی مکانیکی نوعی از انرژی است که همیشه با مکان یا حرکت ماده یا جسم سر و کار دارد و می‌تواند به دو شکل انرژی جنبشی (حرکتی) و انرژی پتانسیل (ذخیره‌ای) ظاهر شود.

انرژی جنبشی:

هر چیزی که حرکت کند، انرژی دارد و انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژی حرکتی یا انرژی جنبشی می‌نامیم. هر چه جسمی تندتر حرکت کند، انرژی جنبشی بیشتری دارد و هنگامیکه جسم ساکن باشد، انرژی جنبشی آن صفر است.
انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندی v حرکت می‌کند از رابطۀ زیر به دست می‌آید:
K=12mv2
یکای SI انرژی جنبشی و هر نوع دیگری از انرژی kgm2s2 است که ژول (J) نامیده می‌شود. انرژی جنبشی کمیتی نرده‌ای و همواره مثبت است که تنها به جرم و تندی جسم بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.
یکا و اعداد
تبدیل متر بر ثانیه به کیلومتر بر ساعت و برعکس:
ms  ÷3/6  ×3/6  kmh
اعداد پرکاربرد:
72 kmh=20 ms , 54 kmh=15 ms
36 kmh=10 ms , 18 kmh=5 ms
تألیفی

1 کدام مقایسه در مورد انرژی جنبشی اجسام زیر درست است؟

 1.  
  K3<K1<K2<K4
     
 2.  
  K1<K2<K3<K4
     
 3.  
  K1<K2<K4<K3
     
 4.  
  K1<K2=K3<K4
     

پاسخ: گزینۀ 2
انرژی جنبشی کمیتی نرده‌ای و همواره مثبت است که تنها به جرم و تندی جسم بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.
K1=12mv2
K2=12×2mv2=mv2
K3=12×m×2v2=2mv2
K4=12×2m×2v2=4mv2
ریاضی 96

2 بزرگی اندازه حرکت (تکانه) جسمی به جرم 2 کیلوگرم برابر 6 kgms است. انرژی جنبشی جسم چند ژول است؟

 1.  
  3
     
 2.  
  6
     
 3.  
  9
     
 4.  
  12
     

پاسخ: گزینۀ 3
اندازۀ حرکت یا تکانه، حاصل‌ضرب جرم در تندی جسم است که در مبحث دینامیک با آن آشنا خواهید شد.
m=2 kg , m×v=6 kgmsv=62=3 ms
K=12mv2=12×2×32=9 J

مقایسۀ انرژی جنبشی دو جسم:

انرژی جنبشی جسمی به جرم m1 و تندی v1 برابر K1 و انرژی جنبشی جسمی دیگر به جرم m2 و تندی v2 برابر K2 است:
K1K2=m1m2×(v1v2)2
تجربی 93 خارج کشور

3 جسمی در مسیر مستقیم با تندی v در حال حرکت است. اگر تندی این جسم 5 ms افزایش یابد، انرژی جنبشی آن 44 درصد افزایش می‌یابد. v چند متر بر ثانیه است؟

 1.  
  5
     
 2.  
  10
     
 3.  
  20
     
 4.  
  25
     

پاسخ: گزینۀ 4
v1=v , v2=v+5 , K2=K1+44100K1=1/44K1
K2K1=m2m1×(v2v1)21/44=(v+5v)2
1/2=v+5v1/2v=v+5v=25 ms
تألیفی

4 کامیونی به جرم 20 تن و خودرویی به جرم 800 کیلوگرم در مسیر مستقیمی در حرکت‌اند. اگر کامیون با تندی 72 kmh در حرکت باشد، خودرو با چه تندی‌ای حرکت کند تا انرژی جنبشی آن با انرژی جنبشی کامیون برابر شود؟

 1.  
  302
     
 2.  
  100
     
 3.  
  105
     
 4.  
  10
     

پاسخ: گزینۀ 2
72 kmh=72 kmh×1000 m1 km×1 h3600 s=20 ms
mکامیون=20×1000=2×104 kg
Kکامیون=Kخودرو2×104×202=800×vخودرو2
vخودرو2=104vخودرو=100
تألیفی

5 نمودار تغییرات انرژی جنبشی دو توپ به جرم‌های mA و mB برحسب مجذور تندی آنها مطابق شکل است. اگر mB=32mA باشد، mB چند کیلوگرم است؟

 1.  
  1
     
 2.  
  2
     
 3.  
  3
     
 4.  
  1/5
     

پاسخ: گزینۀ 3
شیب این نمودار برابر است با 12m:
K=12mشیبv2 , mB=32mA
tanα=12mAtan45=1=12mA
mA=2 kgmB=32×2=3 kg

بعدی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده