توان

توان:

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر ماشین، مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کار معینی را انجام دهد و در اغلب موارد لازم است بدانیم در چه مدت زمانی می‌توان کار معینی را انجام داد. همانطور که می‌دانید تغییر هر کمیت را نسبت به زمان، آهنگ تغییر آن کمیت می‌نامیم. آهنگ انجام کار را با کمیتی نرده‌ای به نام توان توصیف می‌کنیم. وقتی کار W در بازۀ زمانی Δt انجام شود، کار انجام شده در واحد زمان یا توان متوسط P به صورت زیر تعریف می‌شود:
P=WΔt
یکای توان وات (W) یا ژول بر ثانیه است. استفاده از یکاهای بزرگ‌تر توان مانند کیلووات (1 kW=103 W) و مگاوات (1 MW=106 W) متداول است همچنین یکای قدیمی توان، به نام اسب بخار (1 hp=746 W) هنوز نیز استفاده می‌شود. توان موتور بیشتر وسایل نقلیه با این یکا بیان می‌شود.
تألیفی

1 خودرویی به جرم 1200 kg از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و بعد از 5 s تندی آن به 54 kmh می‌رسد. با نادیده گرفتن نیروی اصطحکاک توان متوسط موتور خودرو برای انجام این کار چند کیلو وات است؟

 1.  
  10
     
 2.  
  15
     
 3.  
  20
     
 4.  
  27
     

پاسخ: گزینۀ 4
v1=0 , v2=54 kmh=543/6 ms=15 ms
Wt=12mv22-v12=12×1200×152-0=135000 J
P=WΔt=1350005=27000 W=27 kW
تألیفی

2 بالابری جسمی به جرم 1200 kg را در مدت زمان 10 s با تندی ثابت تا ارتفاع 20 متری زمین بالا می‌برد. توان این بالابر چند کیلو وات است؟ (g=10 ms2)

 1.  
  12
     
 2.  
  18
     
 3.  
  24
     
 4.  
  36
     

پاسخ: گزینۀ 3
W=mgΔh=1200×10×20=240000 J
P=WΔt=24000010=24000 W=24 kW
تألیفی

3 خودرویی به جرم یک تن از حال سکون با شتاب 2 ms2 شروع به حرکت می‌کند. توان موتور خودرو در مدت 20 s به طور تقریبی چند اسب بخار است؟

 1.  
  54
     
 2.  
  40
     
 3.  
  36
     
 4.  
  24
     

پاسخ: گزینۀ 1
با توجه به فرمول (W=Fdcosθ) برای محاسبۀ کار باید نیرو و جابه‌جایی را حساب کنیم:
m=1000 kg , v0=0
F=ma=1000×2=2000 N
d=Δx=12at2+v0t=12×2×400=400 m
W=Fdcosθ=2000×400×1=8×105 J
P=WΔt=8×10520=40000 W
P=40000 W×1 hp746 W54 hp
تألیفی

4 از یک جرثقیل دستی برای بالا کشیدن باری به جرم 200 kg تا سقف ساختمانی به ارتفاع 15 m استفاده می‌شود. با فرض اینکه بتوانید با این جرثقیل با آهنگ ثابت 300 W کار کنید، چه مدت طول می‌کشد تا بار را به سقف ساختمان بکشید؟ (g=10 ms2)

 1.  
  50
     
 2.  
  100
     
 3.  
  200
     
 4.  
  300
     

پاسخ: گزینۀ 2
وقتی می‌گوییم جرثقیل با آهنگ ثابت 300 W کار می‌کند یعنی توان این جرثقیل 300 W است و در هر ثانیه این مقدار کار را انجام می‌دهد. حال مقدار کار مورد نیازی که باید انجام شود را حساب می‌کنیم:
W=mgh=200×10×15
P=WΔt300=200×10×15Δt
Δt=100 s
اگر نیروی F به جسمی وارد شود و جسم با تندی ثابت v به اندازۀ d جابه‌جا شود و زاویۀ بین بردار نیرو و جابه‌جایی θ باشد خواهیم داشت:
P=WΔt=FdcosθΔt  dΔt=v  =Fvcosθ
حال اگر نیرو و جابه‌جایی هم جهت باشند، زاویۀ بین آنها صفر خواهد بود (cos0°=1) و خواهیم داشت:
P=Fv
اگر تندی ثابت نباشد از تندی متوسط (v) استفاده می‌کنیم.
تألیفی

5 بالابری جسمی به وزن 500 نیوتون را با تندی ثابت 20 ms تا ارتفاع مشخصی بالا می‌برد. توان این بالابر برای انجام این کار چند کیلو وات است؟

 1.  
  10
     
 2.  
  15
     
 3.  
  20
     
 4.  
  30
     

پاسخ: گزینۀ 1
جسم در راستای قائم و با تندی ثابت رو به بالا حرکت می‌کند، بنابراین نیرویی که بالابر به جسم وارد می‌کند برابر نیروی وزن جسم است:
F=W=mg=500 N
P=Fv=500×20=10000 W=10 kW
تألیفی

6 جسمی به جرم 10 kg را روی سطح شیب‌داری با زاویۀ 37 درجه و با تندی ثابت 8 ms بالا می‌بریم. اگر ضریب اصطحکاک جنبشی بین جسم و سطح 0/5 باشد، توان لازم برای انجام این کار چند وات است؟ (g=10 ms2‏، sin37°=0/6)

 1.  
  200
     
 2.  
  400
     
 3.  
  600
     
 4.  
  800
     

پاسخ: گزینۀ 4
چون جسم با تندی ثابت حرکت می‌کند نیروهایی که در راستای حرکت هستند یکدیگر را خنثی می‌کنند. در نتیجه:
sin37°=0/6  62+82=102  cos37°=0/8
F=fk+mgsin37°=μkmgcos37°+mgsin37°
F=510×10×10×810+10×10×610=100 N
P=Fv=100×8=800 W

بازده:

در هر سامانه تنها بخشی از انرژی ورودی (انرژی مصرفی سامانه) به انرژی موردنظر ما تبدیل می‌شود و بخش دیگری از انرژی ورودی به صورت انرژی‌های ناخواسته‌ای مانند گرم‌تر شدن اجزای سامانه در می‌آید.
با توجه به شکل زیر تنها بخشی از انرژی ورودی قابل استفاده است که به آن انرژی خروجی یا کار مفید می‌گویند. نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی را بازده می‌نامیم. معمولاً بازده هر سامانه را برحسب درصد بیان می‌کنند، که همواره عددی کوچک‌تر از 100 است.
بازده برحسب درصد Ra=انرژی خروجیانرژی ورودی×100
اگر به جای انرژی توان را به ما دادند، بازده برابر است با:
بازده برحسب درصد Ra=PخروجیPورودی×100
بازده برحسب درصد
تألیفی

7 یک جرثقیل با توان 40 kW در هر دقیقه 600 kg بار را تا ارتفاع 100 متری بالا می‌برد. بازده جرثقیل چند درصد است؟ (g=10 ms2)

 1.  
  40
     
 2.  
  20
     
 3.  
  35
     
 4.  
  25
     

پاسخ: گزینۀ 4
Pورودی=40 kW=40×103 W
Pخروجی=mghΔt=600×10×10060=10000 W
Ra=PخروجیPورودی×100=10×10340×103×100=25
تألیفی

8 توان یک بالابر 5 kW و بازده آن 60 درصد است. این بالابر جسمی به جرم 200 kg را در مدت 20 s چند متر بالا می‌برد؟ (g=10 ms2)

 1.  
  10
     
 2.  
  20
     
 3.  
  30
     
 4.  
  40
     

پاسخ: گزینۀ 3
Pورودی=5 kW=5×103 W
Ra=PخروجیPورودی×100
Ra100×Pورودی=mghΔt
60100×5×103=200×10×h20
h=30 m
تألیفی

9 یک تلمبه با بازده 80 درصد در هر ثانیه 50 لیتر آب به چگالی 1000 kgm3 را تا ارتفاع 20 متری بالا می‌برد. این تلمبه در مدت 2 دقیقه چند کیلو ژول انرژی تلف می‌کند؟

 1.  
  100
     
 2.  
  150
     
 3.  
  200
     
 4.  
  300
     

پاسخ: گزینۀ 2
بازده 80 درصد است یعنی 20 درصد انرژی ورودی تلف می‌شود:
V=50 L=50×103 m3
ρ=mVm=ρV=103×50×103=50 kg
Pخروجی=mghΔt=50×10×201=10×103 W
Ra=PخروجیPورودی×100Pورودی=100Ra×Pخروجی
Pورودی=10080×10000=12500 W
انرژی تلف شده=20100×12500=2500 J

مقدار بالا انرژی تلف شده در هر ثانیه است در نتیجه انرژی تلف شده در 2 دقیقه برابر است با:
120×2500=300000 J=300 kJ
تألیفی

10 ماشین A در هر ساعت 40 kJ انرژی دریافت می‌کند و 36 kJ کار مفید انجام می‌دهد. در مقابل ماشین B در هر ثانیه 2 kJ انرژی دریافت می‌کند و 500 J کار مفید انجام می‌دهد. توان و بازده ماشین A در مقایسه با ماشین B به ترتیب از راست به چپ ............ و ............ است.

 1.   کمتر _ کمتر    
 2.   بیشتر _ بیشتر    
 3.   بیشتر _ کمتر    
 4.   کمتر _ بیشتر    

پاسخ: گزینۀ 4
PخروجیA=360003600=10 W
PخروجیB=5001=500 W
PخروجیA<PخروجیB
RaA=3600040000×100=90
RaB=5002000×100=25
RaA>RaB

تستقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده