سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 30

1. هر که خصم اندر او کمند انداخت

2. به مراد ویش بباید ساخت

3. هر که عاشق نبود مرد نشد

4. نقره فایق نگشت تا نگداخت

5. هیچ مصلح به کوی عشق نرفت

6. که نه دنیا و آخرت درباخت

7. آن چنانش به ذکر مشغولم

8. که ندانم به خویشتن پرداخت

9. همچنان شکر عشق می‌گویم

10. که گرم دل بسوخت جان بنواخت

11. سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست

12. تحفه روزگار اهل شناخت

13. آفرین بر زبان شیرینت

14. کاین همه شور در جهان انداخت


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* زبان چرب او کرد درختانی پر از زیتون
* لب شیرین او خواند به افسون سوره والتین
شعر کامل
مولوی
* خوشا آن دم کز استغنای مستی
* فراغت باشد از شاه و وزیرم
شعر کامل
حافظ
* در خرابات مغان نور خدا می‌بینم
* این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم
شعر کامل
حافظ