صائب تبریزی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 6967

1. اگر دل از علایق کنده باشی

2. به منزل بار خود افکنده باشی

3. فلک ها را توانی پشت سر دید

4. به نور عشق اگر دل زنده باشی

5. اگر دل برکنی زین چاردیوار

6. در خیبر ز جا برکنده باشی

7. نسازی از منی گر پاک خود را

8. همان یک قطره آب گنده باشی

9. گریبان تو طوق لعنت توست

10. اگر از کبر و عجب آکنده باشی

11. لباس آدمیت بر تو پینه است

12. اگر چون گرگ و سگ درنده باشی

13. خط آزادگی بر جبهه داری

14. اگر در خواجگی ها بنده باشی

15. به غیر از پشت پای خود چو نرگس

16. نمی بینی، اگر بیننده باشی

17. ثناگوی تو باشد هر گیاهی

18. اگر سرچشمه زاینده باشی

19. مکن چون صبحدم در فیض تقصیر

20. که دایم با لب پرخنده باشی

21. دعای تیره روزان آب خضرست

22. اگر چون مهر و مه تابنده باشی

23. پریشانی ز آفت ها حصارست

24. همان بهتر که زیر ژنده باشی

25. چنان گرم از بساط خاک بگذر

26. که شمع مردم آینده باشی

27. برات رستگاری جبهه توست

28. گر از اعمال خود شرمنده باشی

29. چو خواهد بخش کردن مرگ مالت

30. همان بهتر که خود بخشنده باشی

31. کم از گوی سعادت نیست فردا

32. سری کز شرم پیش افکنده باشی

33. به دعوی چون صدف مگشای لب را

34. اگر پر گوهر ارزنده باشی

35. ندارد زندگانی آنقدر قدر

36. که بر جان چون شرر لرزنده باشی

37. به کوشیدن توان آباد گردید

38. شوی آباد گر کوشنده باشی

39. به جستن یافت هر کس یافت چیزی

40. نمی جویی تو، چون یابنده باشی؟

41. زلیخای جهان کوتاه دست است

42. اگر پیراهن تن کنده باشی

43. تو آن روز از عزیزانی که از خود

44. زیاد از دیگران شرمنده باشی

45. دهان خویش را گر پاک سازی

46. به گوهر چون صدف زیبنده باشی

47. اگر شب را چو انجم زنده داری

48. همیشه با رخ تابنده باشی

49. توانی دست با رستم فرو کوفت

50. اگر خود را ز پا افکنده باشی

51. اگر زین جسم خاکی برنیایی

52. غبار دیده بیننده باشی

53. ندارد احتیاج شمع خاکت

54. اگر با سینه سوزنده باشی

55. ترا صبح از غریبی می رهانند

56. اگر چون شمع، شب گرینده باشی

57. نخواهی خنده زد بر گریه شمع

58. ز شهد وصل اگر دل کنده باشی

59. ز آب زندگانی سربرآری

60. اگر در آتش سوزنده باشی

61. بود همت پر و بال آدمی را

62. مبادا طایر پرکنده باشی

63. در آن عالم توانی زیست ایمن

64. درین عالم اگر ترسنده باشی

65. توانی کوس شاهی زد در آفاق

66. اگر صائب خدا را بنده باشی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* عاشقان پیدا و دلبر ناپدید
* در همه عالم چنین عشقی که دید
شعر کامل
مولوی
* شبی قیرگون ماه پنهان شده
* به خواب اندرون مرغ و دام و دده
شعر کامل
فردوسی
* نماز شام قیامت به هوش بازآید
* کسی که خورده بود می ز بامداد الست
شعر کامل
سعدی