فیزیک

گرما

تألیفی

انبساط گرمایی

11 ضریب انبساط طولی میله‌ای 4×10-5 °C-1 است. دمای این میله را چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا افزایش طول آن 11000 طول اولیه‌اش باشد؟

 1.  
  20
     
 2.  
  25
     
 3.  
  40
     
 4.  
  50
     

پاسخ: گزینۀ 2
α=4×10-5 °C-1 , ΔL=11000L1
ΔL=αL1ΔT
11000L1=4×10-5×L1×ΔT
ΔT=105103×4=25 °C
تألیفی

انبساط گرمایی

12 نمودار افزایش طول دو میلۀ A و B مطابق شکل است. دو میله را سرتاسر به هم جوش می‌دهیم و به آنها گرما می‌دهیم طوری که خم می‌شوند. کدام گزینه درست است؟

 1.  
  αA>αB
  و
  A
  قوس بیرونی را تشکیل می‌دهد.    
 2.  
  αA>αB
  و
  A
  قوس درونی را تشکیل می‌دهد.    
 3.  
  αB>αA
  و
  B
  قوس بیرونی را تشکیل می‌دهد.    
 4.  
  αB>αA
  و
  B
  قوس درونی را تشکیل می‌دهد.    

پاسخ: گزینۀ 3
شیب نمودار برابر است با ΔLΔT=αL1. چون طول اولیۀ دو میله یکسان است هرچه شیب نمودار میله‌ای بیشتر باشد ضریب انبساط طولی آن بزرگ‌تر است، در نتیجه αB>αA و افزایش طول میلۀ B از میلۀ A بیشتر است و با خم شدن مجموعۀ دو میله، میلۀ B قوس بیرونی را تشکیل می‌دهد.
تألیفی

انبساط گرمایی

13 کدام گزینه درست است؟

 1.   دماپا یا ترموستات کلیدی الکتریکی است که در آن، قطع و وصل جریان با استفاده از حسگرهای گرمایی انجام می‌شود.    
 2.   اغلب از نوارهای دوفلزه به عنوان حسگرهای گرمایی در دماپا استفاده می‌شود.    
 3.   اساس کار ترموستات و دماسنج نواری دوفلزه تفاوت در ضریب انبساط طولی فلزات بکار رفته در نوار دوفلزه است.    
 4.   همه گزینه‌ها    

پاسخ: گزینۀ 4
تألیفی

انبساط گرمایی

14 کدام گزینه نادرست است؟

 1.   با افزایش دمای جسم جامد، فاصلهٔ متوسط بین اتم‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، جسم جامد منبسط می‌شود.    
 2.   در مایع با افزایش دما حرکت کاتوره‌ای اتم‌ها و مولکول‌ها بیشتر می‌شود و باعث دورشدن آنها از هم می‌شود و حجم مایع افزایش می‌یابد.    
 3.   ضریب انبساط طولی علاوه بر جنس میله اندکی به دما نیز بستگی دارد.    
 4.   اگر دمای دو میلهٔ هم اندازه که جنس‌های آنها با هم متفاوت است را به یک اندازه افزایش دهیم، میزان افزایش طول آنها یکسان است.    

پاسخ: گزینۀ 4
گزینۀ 4: با توجه به رابطۀ ΔL=αL1ΔT هرچه تغییر دمای میلهٔ فلزی بیشتر باشد، افزایش طول بیشتر است و هرچه طول اولیهٔ میله بزرگ‌تر باشد، به ازای یک تغییر دمای مشخص افزایش طول بیشتر خواهد بود. همچنین اگر دمای دو میلهٔ هم اندازه که جنس‌های آنها با هم متفاوت است را به یک اندازه افزایش دهیم، میزان افزایش طول آنها متفاوت است.
تجربی 86

انبساط گرمایی

15 ریل‌های 10 متری راه‌آهنی را در یک روز زمستانی به دمای -10 °C به دنبال هم کار می‌گذارند. اگر دما در تابستان تا 40 °C بالا رود، از ابتدا (در دمای -10 °C) حداقل چند میلی‌متر باید فاصلۀ بین ریل‌ها خالی بماند تا در اثر انبساط حرارتی به هم فشار نیاورند؟ (αآهن=12×10-6 K-1)

 1.  
  3/65
     
 2.  
  4/8
     
 3.  
  5
     
 4.  
  6
     

پاسخ: گزینۀ 4
Δθ=40--10=50 °C
ΔL=L1αΔθ=10×12×10-6×50
ΔL=6×10-3 m=6×10-3×103=6 mm
ریاضی 93 خارج کشور

انبساط گرمایی

16 دو میلۀ فلزی A و B در دمای 20 °C به ترتیب 50 cm و 70 cm می‌باشند. دمای دو میله را 30 °C افزایش می‌دهیم. باز هم اختلاف طول آنها 20 cm می‌شود. نسبت ضریب انبساط طولی میلۀ A به ضریب انبساط طولی میلۀ B کدام است؟

 1.  
  37
     
 2.  
  73
     
 3.  
  57
     
 4.  
  75
     

پاسخ: گزینۀ 4
اختلاف طول دو میله بعد از افزایش دما همان 20 cm باقی می‌ماند. یعنی دو میله به یک اندازه تغییر طول داشته‌اند:
ΔLB=ΔLAαBL1BΔT=αAL1AΔT
αAαB=L1BL1A=7050=75
تجربی 93

انبساط گرمایی

17 ضریب انبساط طولی یک حلقۀ فلزی برابر 2×10-5 K-1 است. اگر دمای این حلقه را به آرامی 50 درجۀ سلسیوس افزایش دهیم، قطر حلقه چند درصد افزایش می‌یابد؟

 1.  
  1
     
 2.  
  2
     
 3.  
  0/1
     
 4.  
  0/2
     

پاسخ: گزینۀ 3
ΔL=αL1ΔθΔLL1=αΔθ
ΔLL1=2×10-5×50=10-3
ΔLL1×100=10-3×100=0/1 %
تجربی 95

انبساط گرمایی

18 طول یک میلۀ آهنی در دمای صفر درجۀ سلسیوس، یک میلی‌متر بیشتر از یک میلۀ مسی در همین دما است. اگر دمای میله‌ها را به 100 درجۀ سلسیوس برسانیم، طول میلۀ مسی 0/5 میلی‌متر بیشتر از طول میلۀ آهنی خواهد شد. طول اولیۀ میلۀ آهنی چند متر است؟ (ضریب انبساط طولی آهن و مس در SI به ترتیب 1/2×10-5 و 1/8×10-5 است.)

 1.  
  1/102
     
 2.  
  2/498
     
 3.  
  2/503
     
 4.  
  4/448
     

پاسخ: گزینۀ 3
L2=L1+αL1Δθ , L2=L1+αL1Δθ
L2-L2=L1+αL1Δθ-L1+αL1Δθ
L2-L20/5=L1-L1-1+αL1-αL1Δθ
αL1-αL1=1/5×10-2
αL0-αL0+1=1/5×10-2
1/8×10-5×L0-1/2×10-5×L0-1/2×10-5=1/5×10-2
0/6×10-3×L0=1/5012L0=2502 mm
L1=2502+1=2503 mm=2/503 m
تجربی 97

انبساط گرمایی

19 یک تیرآهن در اثر افزایش دمای 50 درجۀ سلسیوس، 0/06 درصد به طولش اضافه می‌شود. ضریب انبساط طولی این تیرآهن در SI، کدام است؟

 1.  
  1/2×10-5
     
 2.  
  1/6×10-5
     
 3.  
  6×10-5
     
 4.  
  8×10-5
     

پاسخ: گزینۀ 1
ΔL=αL1Δθ , ΔLL1=αΔθ
ΔLL1×100=αΔθ×100=6100
ΔLL1=α×50=6×10-4
α=1/2×10-5 K-1
تألیفی

انبساط گرمایی

20 دمای یک صفحۀ فلزی به ضریب انبساط طولی α=5×10-5 °C-1 را 250 درجۀ سلسیوس افزایش می‌دهیم. مساحت آن چند درصد افزایش می‌یابد؟

 1.  
  2
     
 2.  
  2/5
     
 3.  
  4
     
 4.  
  5
     

پاسخ: گزینۀ 2
وقتی می‌خواهیم درصد تغییرات یک متغیر را حساب کنیم، نسبت تغییرات آن را به مقدار اولیۀ آن بدست می‌آوریم سپس در 100 ضرب می‌کنیم:
α=5×10-5 °C-1 , ΔT=250 °C
ΔAA1×100=?
ΔA=2αA1ΔTΔAA1=2αΔT
ΔAA1=2×5×10-5×250=25×10-3
ΔAA1×100=25×10-3×100=2/5

اگر از ما درصد تغییر طول یک ضلع آن صفحه را خواسته بود باید نسبت ΔLL1 را در 100 ضرب می‌کردیم:
ΔAA1=2αΔT , ΔLL1=αΔT
ΔAA1=2ΔLL1

درصد تغییرات مساحت دو برابر درصد تغییرات طول است.
×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده